תנאי שימוש

                                                                                                                                                                  "כאן בונים"
                                                                                                                                                   עודכן לאחרונה: 04 דצמבר 2013

1. תנאי השימוש באתר
1.1. אתר האינטרנט – www.kanbonim.co.il (להלן: "האתר") , פותח ומופעל על ידי מ.א כאן בונים בע"מ (להלן: "החברה").
1.2. השימוש באתר מותר אך ורק בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן בתנאי שימוש אלה (להלן: "תנאי שימוש"). גלישה שלך באתר תיחשב כמתן הסכמתך להיקשר בתנאי שימוש אלה על כל תנאיהם. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
1.3. תנאי שימוש אלה חלים על כלל משתמשי האתר, ומהווים הסכם נפרד בינך לבין מפעילת האתר – החברה. מוסכם ומובהר, כי החברה לא תהיה אחראית כלפיך במקרה של הפרת תנאי שימוש אלה על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר, תוכל לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לך כל תביעה, טענה או דרישה כלשהי כלפי החברה. רק האמור בתנאי שימוש אלה יחייב את החברה.
1.4. החברה רשאית לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרת תנאי השימוש באתר חלה בכל עת עליך בלבד. המשך השימוש בשרותי האתר יהווה אישור על דבר הסכמתך לשינויים אלה. מומלץ לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו.
1.5. יתכנו שירותים באתר אשר יחייבו הסכמה לתנאי שימוש נוספים מעבר לאלה המפורטים בתנאי שימוש אלה. במקרה זה, למעט אם נאמר אחרת, תנאי שימוש נוספים יבואו בנוסף לתנאי שימוש אלה, ולא במקומם.

2. השימוש באתר
2.1. האתר נועד לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור. ככזה אינך רשאי להעתיק כל תוכן, להציע, למכור, להשכיר כל תוכן המצוי באתר לכל צד ג', להעמידו לרשות הציבור או לשלבו בתוך אתרים אחרים, אפליקציות ו/או שירותים שלך או של אחרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אתה לא תשנה, תעבד, תעתיק, תשאוב, תתאים, תתרגם, תבצע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, מאגרי המידע שבו, לרבות כל תוכן המצוי בו.
2.2. לצרכי תנאי שימוש אלה, "תוכן" משמעו כל מידע, קבצים, מאגר מידע או תוכן כלשהו המצוי באתר, בין טקסטואלי (טקסטים), בין קולי (קבצי קול) בין חזותי (תמונות או וידאו), עיצובים, גרפיקה, צלמיות (אייקונים), סימני מסחר וכיו"ב.
2.3. השימוש באתר יהיה שימוש ידני, סביר, ועומד בהוראות כל דין, תוך שימוש בדפדפן רגיל. בין היתר, אתה מתחייב שלא:
2.3.1. תשתמש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי אחר בכל דבר וענין הקשור באתר, ובין היתר כאלה אשר גולשים או ניגשים לתוכן האתר באופן אוטומטי, ו/או כאלה המתוכננים לאנדקס, לאחזר, לשלוף, ולאתר תוכן מהאתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מאגרי המידע ו/או המנועים הכלולים באתר.
2.3.2. תתערב ו/או תפריע לגישה לאתר ו/או לתוכן שבו, לשימוש בהם ולהנאה מהם על ידי אחרים, לרבות לפעולות השרת ורשת המחשבים המאפשרים את השימוש באתר.
2.3.3. תיגש או תנסה לגשת לחלקים באתר אשר אינם פתוחים לשימוש הציבור או כאלה שאינך מורשה לגשת אליהם.
2.3.4. תכניס באתר ו/או בתוכן שאינך מורשה לגשת אליו, שינויים כלשהם.
2.3.5. תטעין כל תוכן המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, העלול להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר בשימוש האתר ו/או של כל משתמש אחר.
2.3.6. תציב את האתר, או כל חלק ממנה, בתוך מסגרת של אתר, אפליקציה ו/או שירות אחרים (frame), או כחלק מאתר, אפליקציה ו/או שירות אחרים (mirror), או תקשר בקישוריות (hyperlinks) חלק כלשהו של האתר.                                                                                                                                  2.4 כל יצירת קשר דרך האתר לכל גורם המופיע באתר, האתר רשאי לעשות שימוש במידע זה , לתת מענה לפניות אלו, להפנות לגורם שלישי לצורך מתן מענה ואו שרות.


3. תקופת השימוש
לחברה מלוא הזכויות למנוע, להפסיק ו/או לסיים באופן מיידי, בין לתקופה זמנית ובין לצמיתות, את השימוש שלך ו/או של כל משתמש אחר באתר ו/או בכל חלק ממנו, וזאת מכל סיבה שהיא, ובכל עת שהיא וזאת מבלי צורך להודיע על כך מראש ו/או לנמק את החלטתה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שתפר תנאי כלשהו מתנאי השימוש תשלל ממך הזכות לעשות שימוש באתר באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת.


4. התוכן באתר
4.1. התוכן המוזן באתר ושיוצג בפניך, מקורו בצדדים שלישיים (כגון קבלנים, יועצים, חברות שיווק, מפרסמים, ומשתמשים אחרים) ונכונות הכלול בו לא נבדקת על ידי החברה. החברה משמשת כזירה המאפשרת למשתמשים מסויימים להזין תוכן ולעדכנו מעת לעת, ולמשתמשים אחרים לקבל תוכן המוזן באתר כאמור. ככזה, יתכן שהתוכן אינו נכון, שלם, אינו מלא, מפורט או מדוייק, ואין ביכולת החברה לבדוק זאת. הנך נדרש בזה שלא להסתמך על התוכן שיוצג בפניך באתר, אלא לוודא אותו בכוחות עצמך עם הגורם הרלבנטי.
4.2. התוכן המוצג באתר אינו מתיימר להיות שלם, עדכני, מלא או מפורט של כלל התוכן והמידע הנדרש למטרותיך. כך למשל, הפרוייקטים המוצגים באתר באזור מסויים או של קבלן מסויים אינם, ואינם מתיימרים להיות כל הפרוייקטים שבאותו אזור או של אותו קבלן. כך למשל, מספר הדירות הפנויות שיוצגו בפניך, ו/או כל מידע אחר, לא בהכרח משקף את המצב לאשורו במועד החיפוש. תוכן גיאוגרפי (ובכלל זה מפות כתובות, או מיקום אובייקטים על מפות) מסופק באמצעות צדדים שלישיים ויתכן שאינו עדכני או מדוייק.
4.3. יכול והאתר יעמיד לרשותך, בין בעצמו ובין באמצעות שיתופי פעולה עם אחרים, פלטפורמות לקבלת ייעוץ ו/או מידע מצדדים שלישיים בתחומים שונים (לדוגמא יעוץ בנושאי משכנתא, ייעוץ משפטי, מידע של רשם הקבלנים וכו'). מוסכם וברור כי החברה אינה זו הנותנת את הייעוץ ו/או המידע כאמור, החברה אינה מסכימה ו/או ממליצה עם הייעוץ, אינה נותנת מצגים על טיב, איכות ונכונות הייעוץ והיא לא תחוב כלפיך בכל דבר וענין הקשור בייעוץ.
4.4. החברה לא תהיה אחראית לכל עסקה שתתבצע בהסתמך על התוכן המצוי באתר, וממליצה לך לפני עשיית כל עסקה כאמור, לברר את המידע באופן עצמאי שלא באמצעות האתר, ולקבל ייעוץ אישי המתחשב ומותאם לצרכיה הספציפיים. אין באתר משום המלצה או חוות דעת כלשהי (וקישורים המצויים באתר למשל, לא יחשבו כמומלצים על ידי החברה). כך למשל, סדר הופעת התוכן באתר, מיקומו והדגשותיו, נקבע על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ולעיתים משיקולים פרסומיים, ואינו מלמד על חשיבותו, איכותו ו/או סדר עדיפותו.
4.5. החברה אינה נושאת באחריות לכל ענין ודבר הקשור בתוכן שבאתר, ובכלל זה לשגיאות ו/או טעויות ו/או פגמים בתוכן המוצג במסגרת האתר.
4.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא אחראית לתכנים פרסומיים המופיעים באתר ובכלל זה קישורים לאתרים אחרים, באנרים, פרסומות וכיו"ב הקיימים באתר. כמו כן, החברה אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל, בטוח ו/או רלוונטי. החברה אינה נותנת כל מצג ו/או אחריות, ולא תהיה אחראית או חבה בכל דרך שהיא, לגבי מוצרים שימכרו על ידי צדדים שלישייים (ובכלל זה מפרסמים) בין באמצעות האתר ובין בדרך אחרת.
4.7. כל עסקה שתעשה עם צד ג' בעקבות תוכן המתפרסם באתר ו/או באמצעות קישור ו/או ממשק המתאפשר במסגרת האתר, ובכלל זה רכישה ו/או מכירה של נדל"ן, אינה כוללת את החברה כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בינך לבין המפרסם, הקבלן, המשתמש ו/או הנוגע בדבר. החברה אינה צד לכל עסקה כזו, לא נותנת כל מצג ו/או אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מוצר ו/או שירות כאמור, ולא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו ו/או ירכשו באמצעות האתר ו/או בעקבות מודעות המתפרסמות באתר ו/או כתוצאה מהן, והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים בעסקה.
4.8. במקומות שהאתר מאפשר הורדת קבצים ו/או תוכנות, החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק שהוא, ככל שייגרם, עקב הורדת ו/או השימוש בקבצים ו/או בתוכנות כאמור. יודגש כי קבצים כאלו מועלים על ידי משתמשים אחרים באתר ולחברה אין בהכרח שליטה או פיקוח על קבצים אלו.

5. זכויות יוצרים באתר
5.1. מאגרי המידע ו/או מאגרי התוכן הכלולים באתר הינם של החברה ושלה בלבד.
5.2. התצוגה המופיעה באתר, לרבות אופן הצגת התוכן, אייקונים (icons), גרפיקה, עיצוב, סימני מסחר, הצגה מילולית, טקסטים, תמונות, וידאו, סלוגנים, סימני לוגו (logo) וכיו"ב (להלן ביחד: "התצוגה"), וכן עריכתה ואופן הצגתה של התצוגה, הינם בבעלות הבלעדית של החברה.
5.3. למעט זכות השימוש המוגבלת באתר כמפורט בתנאי שימוש אלה, אינך מקבל בזה כל זכות ו/או רישיון כלשהו בקניינה הרוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים.

6. הסרה או הגבלה של תוכן באתר
ככל שתמצא באתר כל תוכן, מידע ו/או חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי ו/או לא מוסרי, אתה מתבקש להודיע לנו על כך בדחיפות בכתובת הבאה: office@kanbonim.co.il ולפרט את הנסיבות לכך. החברה מעמידה כח אדם האחראי לטפל ייעודית בפניות כאלה במהירות סבירה.

7. מדיניות פרטיות
בהסכמתך לתנאי שימוש אלה אתה מאשר כי החברה תעשה שימוש בכל מידע אישי אודותיך (ככל שתמסור או שיהיה כזה ברשותה) ובכלל זה תעבירו לאחרים, בהתאם להוראות כל דין לרבות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981. בפרט, יתכן שתדרש העברה של מידע כאמור לצורך תפעול האתר, ניתוח התנהגות גולשים, משלוח הצעות למוצרים או שירותים וכיו"ב (בכפוף לדין), אך בכל מקרה לא תחשוף החברה מידע כאמור מבלי לנקוט באמצעים סבירים למנוע חשיפת בלתי מורשית של המידע ולפי כל דין. קראת את מדיניות הפרטיות של החברה בקשר עם האתר והתוכן המצוי ב- www.kanbonim.co.il והיא מקובלת עליך ואתה מסכים לכל האמור בה. מדיניות הפרטיות הנ"ל מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

8. אחריות והגבלתה
8.1. השימוש באתר ניתן לך כמו שהוא (AS IS) ללא מתן אחריות, מצגים או התחייבויות לגבי התאמתו לצרכיך או לגבי הרכב המאפיינים שלו. לא תהיה לך כל תביעה, טענה או דרישה כלפי החברה בגין באתר (לרבות בשל תכונותיו, מגבלותיו, מאפייניו או התאמתו לצרכיך).
8.2. החברה עושה מאמצים סבירים על מנת לשמור על תקינות פעילות האתר, אולם היא אינה מתחייבת כלפיך כי השירות לא יופרע, וכי הוא יינתן ללא הפסקות או תקלות או שיבושים כלשהם. החברה אינה מתחייבת כי תתאפשר גישה רציפה לאתר. החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או הפסקה ו/או שיבוש בתקינות פעילות האתר (לרבות בשל השבתות תחזוקה, תקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי תקשורת, חדירות בלתי מורשות וכיו"ב).
8.3. ככל שהחברה תמצא אחראית כלפיך מכל סיבה שהיא ומכל עילה שהיא, היא תהיה אחראית:
8.3.1. אך ורק לנזקים ישירים ומוחשיים שייגרמו לך ובשום מקרה היא לא תהיה אחראית לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או מיוחדים (ובכלל זה הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח ו/או אבדן הזדמנויות) שייגרמו מכל סיבה שהיא.
8.3.2. אך ורק לסכומים שאינם עולים על סכום של 100 ש"ח.
8.4. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי החברה לא תישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, במקרה שלא עלה בידיך לרכוש מוצר ו/או לקבל שירות באתר ו/או באתר אחר בשל תקלה או הפסקה או שיבוש כלשהו בתקינות פעילותו של האתר ו/או באתר אחר.
8.5. אתה מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תנאי שימוש אלה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג' כלשהן, על ידיך ו/או כתוצאה מכל מעשה או מחדל שלך.

9. שונות
9.1. כל מקום בתנאי שימוש אלה זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד.
9.2. כותרות הפרקים מובאות לשם הנוחות בלבד והן לא ישמשו לפרשנות תנאי השימוש.
9.3. החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור וללא קבלת הסכמתך מראש.
9.4. באם ייקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות של תנאי שימוש אלה לעמוד בתוקפן.
9.5. דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על תנאי שימוש אלה, על כל עניין הנובע מהשימוש באתר, תנאיו, הוראותיו וכל דבר ועניין. סמכות השיפוט היחידה והבלעדית תהיה נתונה לבתי המשפט של מדינת ישראל במחוז תל אביב בלבד ולא לאף בית משפט אחר.

זכויות יוצרים © 2013, מ.א כאן בונים בע"מ. כל הזכויות שמורות.